Распоред просторија

Распоредом се одређују просторије за одржавање суђења (суднице), за пријем странака и њихово задржавање у згради, за смештај председника, судија, судских одељења и већа, писарнице и осталих служби у суду.
Судском зградом – Палатом правде у Београду, улица Савска 17-а, у којој је смештен Окружни суд, управља сам Окружни суд, као виши суд обзиром да су у њој смештени Први и Други општински судови, и Прво и Друго општинско јавно тужилаштво у Београду.

Председник Окружног суда у Београду, одређује распоред просторија у судској згради, Палати правде, тако да се тим распоредом одређују просторије за одржавање суђења (суднице), за пријем странака и њихово задржавање у згради, за смештај председника, судија, судских одељења и већа, писарнице и осталих служби у суду. Приликом одређивања просторија за судску писарницу, земљишни и друге јавне књиге, водиће се рачуна са странкама о обављање послова у суду. Пријемна канцеларија одредиће се у непосредној близини улаза.

Распоред радних просторија истиче се на видно место на улазу у судску зграду, постављањем орјентационе табле. Орјентациона табла садржи: преглед судских просторија по одељењима и службама, бројеве радних просторија у којима се налазе поједина одељења, већа и службе са именима председника већа, односно судија поједнинаца, као и запослених који непосредно поступају са странкама.

Председник одређује просторију којима није дозвољен улазак странкама, адвокатима и другим лицима (писарница, архива, рачуноводство, рачунски центар и сл.).

After a long day spent at the court room, you deserve to unwind in style. Play online casino games on your phone.

Председник Окружног суда у Београду као председник Вишег суда смештеног у Палати правде заједно са председницима Првог и Другог општинског суда споразумно прописује кућни ред.

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

Кућним редом утврђују се обавезе домара, правосудне страже и других лица која користе просторије суда или се у њима привремено задржавају.

У случају кршења кућног реда од стране странака или других лица у судској згради, правосудна стража може применити само оне мере које су одређене законом и актом у правосудној стражи.

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка, односе са поштовањем, поштујући достојанство њихове личности.