Писарница

Need some cash for a fine at the courts? You can make a tidy sum playing slots games at your favorite online casino.

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници.
Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници. Ако је то целисходније, поједини послови осим послова у вези са пријавом, писањем и вођењем уписника и евиденције, обављају се у већима. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице, док радом одсека руководи шеф одсека под надзором управитеља писарнице.

У Окружном суду у Београду због повећаног обима послова при писарници су образоване посебне организационе јединице – одсеци за рад на предметима појединих одељења.

Управитељ писарнице и писарнице посебних одељења
Светлана Антић 011/360- , 011/3082-
Одсек за кривичне предмете
Шеф одсека Зоран Љубиновић, 011/360-1592
Одсек за парничне предмете
Шеф одсека Горана Тинтор, 011/360-1125
Одсек за управне предмете
Шеф одсека Поповић Десанка, 011/360-1125
Одсек истражних предмета
Шеф одсека Загорка Алексић, 011/360-1124
Пријемна канцеларија
Шеф Јелица Павловић, 011/360-1380
Писарница самостално:

констатује правноснажност и извршност одлуке;
оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;
даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;
прима на записник или у облику службене белешке, кратка саопштења и изјаве странака и других заинтересованих лица, о промени адресе, место боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или кад у њима није назначен дан доставе и слично;
прегледа службене листове у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о томе;
пожурује у случевима када пред постављеним захтевима није поступљено и када за пожуривање није потребна одлука судије;
отклања недостатке на поднесцима у оквиру овлашћења радника одређеног за пријем поднеска;
предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка после издате наредбе суда уредно и брзо наплате;
стара се да се таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе не плаћања;
стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из рачунских средстава;
прикупља податке потребне за брисање или одузимање условне осуде;
Поред тога, Председник суда може наредити да се поред послова напред наведених и других послова поверених писарници судским пословником, у њој самостално обављају и друге радње и послови.

Запослени у писарници старају се да се предметима послује правилно, уредно и на време, а нарочито да се одржавају и сви прописани или одређени рокови, да се отклоне све што би сметало благовременом раду судији у предмету, а односи се на делокруг рада писарнице, да судијама на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку или предузети неку другу радњу.

Писарница се стара да јој се сви предмети, нарочито они по којима теку рокови, или су одређени претреси, рочишта, врате са израђеним одлукама у роковима прописаним у појединим поступцима.

Управитељ писарнице ће скренути пажњу судији или судијском помоћнику, на протек појединих рокова, или на очигледне грешке у записницима и изворнициама одлука и слично као и на очигледне грешке и пропусте у вези са обрачуном и наплатом таксе, одређивањем рокова и рочишта итд.

Писарница самостално послује у вези са руковањем списима и прибављањем потребних података, извештаја и обавештења од других судова, органа и установа.

Запослени у писарници може се поверити обављање других послова под надзор и упуствима судије као што су састављање једноставних поднесака, припремање извештаја, дописа, замолница или једноставних одлука које се односе на управљање поступком.