Расподела предмета

У складу са судским пословником, расподела предмета врши се случајем, независно од личности странака и околности правне ствари.
У складу са судским пословником, расподела предмета врши се случајем, независно од личности странака и околности правне ствари, према астрономском рачунању времена пријема и бројном реду судских већа, судија са утврђеним годишњим распоредом. Међутим, уколико истовремено дође више предмета распоређују се према азбучном реду презимена или називу туженог, односно окривљеног, дужника, оставиоца, противника предлагача или другог учесника против кога се поступак покреће. Новопримљени предмети у којима је законом одређено хитно поступање (привремене мере, сметање поседа, издржавање малолетне деце, радни спорови) због подједнаке оптерећености судија овим предметима и већа, а ради ефикасности поступања могуће је распоредити их по посебном реду или на начин, како је то напред ближе наведено.

Након пријема предмета, у писарници расподела се врши ручним уписивањем у уписник или преко рачунара, стим што се најпре распоређује група новопримљених предмета, а затим предмети приспели у суд на други начин.

Странка која је предала предмет у суд има право да одмах сазна број предмета, а да у року од 24 сата сазна за име судије који је одређен да поступа у предмету.

Поред тога, могуће је предмете који би требало у складу са годишњим распоредом бити распоређени једном судији или већу, распоредити другом судији или већу због оптерећености или спречености судије да по том предмету поступа или постојање разлога за изузеће по сили закона. Такође, додељени предмет може се одузети судији, односно већу ако се поводом притужбе странке утврди да судија или веће неоправдано одуговлачи поступак због дужег одсуствовања судије, већа и промене годишњег распореда послова.

Контролу расподеле предмета у писарници, а коју обавља писарница, врши Председник суда, секретар суда или управитељ судске писарнице. Нераспоређивање предмета према годишњем распореду послова које омета грађане, правна лица и друге старнке у остваривању њихових права и интереса у поступку пред судом може представљати повреду радне обавезе.

Приликом одступања од редоследа пријема предмета и о одузимању додељеног предмета, одлучује Председник суда, образложеним решењем које се доставља суду, односно већу које је према годишњем распореду требало да суди. Против наведеног решења, судија, односно веће које према годишњем распореду требало да суди, као и учесник у поступку, имају право приговора председнику вишег суда, односно председнику Врховног суда Србије.