ТЕШКО УБИСТВО – ВАСИЉЕВИЋ РАДОСЛАВ “ШУМАР

You can play slots games at slotsguide.ca to pass time while you are in the court room. You stand the chance of winning tons of cash prizes.
По завршетку главног претреса Окружни суд у Београду донео је пресуду којом се оптужени Васиљевић Радослав по надимку “Шумар” оглашава кривим за кривично дело тешко убиство из чл. 114 тач. 5 КЗ.
Оптужени је дана\. године из користољубља са умишљајем лишио живота Бјеловитић Росенберг Милицу, а на тај начин што је по њиховом претходном договору дошао до њене куће ударио је више пута чврстим дугуљастим предметом у пределу главе и руку, услед чега је код оштећене још истог дана наступила смрт, а затим је одузео више предмета, од којих су између осталог била два пиштоља. Применом чланова 45, 54 и 63 КЗ као и члана 356 ЗКП суд је оптуженом изрекао казну затвора у трајању од 14 (четрнаест) година у коју му се урачунава време проведено у притвору од 17.3.2004. године. Према оптуженом се на основу члана 79 ст. 1 тач. 7 изриче мера безбедности одузимања предмета прибављених извршењем кривичног дела. Оптужени се обавезује да суду на име трошкова кривичног поступка плати износ од 365.939,90 динара као и на име паушала износ од 5.000,00 динара у року од 15 (петнаест) дана по правноснажности пресуде, под претњом извршења. Врховни суд Србије донео је пресуду којом се као неосноване одбијају жалбе Окружног јавног тужиоца у Београду, оптуженог и његовог браниоца, а пресуда Окружног суда у Београду од 28.9.2006. године потврђује.

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА – ПОСЕТА ВЕЋУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

редставници правосудних институција Вуковара посетили су Окружни суд у Београду, Веће за ратне злочине.
Посета је организована у сарадњи са Клубом судаца Вуковара. Током једнодневне посете судијама, тужиоцима и адвокатима из Вуковара представљен је рад Већа за ратне злочине, разговарано је о постигнутим резултатима, проблемима са којима се судије сусрећу у свакодневном раду те потреби да се регионална сарадња настави и унапреди. Делегацију од 30 судија, тужилаца и адвоката из Вуковара предводио је председник суда и председник Клуба судаца, господин Анте Зељко. Са колегама из Хрватске разговарали су судија Синиша Важић, председник суда и Већа за ратне злочине као и судије овога одељења Татјана Вуковић, Оливера Анђелковић и Веско Крстајић.

Заједничке службе

Правосудна стража
Правосудна стража је наоружана и униформисана служба која се стара о сигурности људи и имовине, реду и миру, и несметаном сровођењу службених радњи у Палати правде у Београду, односно Окружног суда у Београду.

Правосудни стражар овлашћен је да утврди идентитет и разлоге доласка лица у згради правосудног органа; по потреби претреса лице и ствари и забрани улазак у зграду са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава; удаљи из зграде лице које ремети ред и мир и да другим радњама штити лица и имовину.

Правосудни стражар је овлашћен да употреби физичку силу и гумену палицу, а ватрено оружје – само ако друкчије не може да заштити људски живот или одбије напад на зграду правосудног орагана.

На захтев старешине правосудног органа, председника Окружног суда у Београду, орган унутрашњих послова пружа помоћ правосудној стражи. Такође се од Министарства унутрашњих послова може захтевати да се судији, судији поротнику и њиховим породицама или имовини пружи посебна заштита.

Остале службе
Поред тога заједничке службе представљају и техничка, хигијенска и возачка служба.