Судска пракса

У циљу праћења и проучавања судске праксе у суду са већим бројем судија образује се одељење судске праксе, а за руководиоца одељења судске праксе судије кога поставља председник.
У циљу праћења и проучавања судске праксе у суду са већим бројем судија образује се одељење судске праксе, а за руководиоца одељења судске праксе судије кога поставља председник. При суду се води општи регистар правних схватања, у који се сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу. Поред општег, суд води посебан регистар у који се уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења, саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања води се посебно за сваку област судског рада хронолошким редом. Правна схаватања која су у регистру достављају се Врховном суду Србије за потребе правосудног информационог система.

Одељење судске праксе, поред тога и упознаје судије, судијске помоћнике, судијске приправнике са правним схватањима суда.

 

Одељење Судске праксе чине:

судија Бранислав Босиљковић, председник одељења, руководилац судске праксе у грађанском одељењу и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе Окружног суда у Београду
судија Олга Сокић, председник првостепеног и другостепеног грађанског одељења
судија Слободан Ћук, руководилац судске праксе у кривичном одељењу и заменик председника за високотехнолошки криминал
судија Боривоје Живковић, председник другостепеног грађанског одељења за радне спорове и руководилац судсдке праксе у грађанском одељењу
судија Мирјана Аранђеловић, заменик председника одељења за управне спорове и руководилац судске праксе у управном одељењу
судија Милан Ранић, председседник Посебног одељења