Саопштења за јавност

Председник суда, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове за јавност рада суда и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.
Председник суда, судије и судско особље су у складу са одредбом члана 97 став 1 Устава РС, да је расправљање пред судом јавно, а и Судским пословником су, дужни да обезбеде потребне услове за јавност рада суда и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. Такође, одредбом члана 97 став 2 Устава РС, је регулисано да ради чувања тајне, заштите морала, интереса малолетника или заштиту других општих интереса могуће искључити јавност и то у Законом у одређеним случајевима.

Наиме, у погледу ограничења права на информисање и извештавања јавности о судском поступку, одредбом члана 3 Законика о кривичном поступку, је регулисано да државни органи, средства јавног обавештавања, удружења грађана, јавне личности и друга лица дужни су да се придржавају правила, да нико не може бити сматран кривим за кривично дело док то не буде утврђено правноснажном одлуком надлежног суда и да својим јавним изјавам о кривичном поступку који је у току не вређају друга правила поступка, права окривљеног и оштећеног и начело судске независности. Током главног претреса од његовог отварања па до закључења, односно завршетка, веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али увек по њиховом саслушању искључити јавност за цео главни претрес или један његов део, ако је то потребно ради чувања тајне, чувања јавног реда, заштите морала, заштите интереса малолетника или заштите личног или породичног живота окривљеног или оштећеног, а одлуку о искључењу јавности донеће у форми решења која мора бити образложено и јавно објављено (члан 292 и 294 ЗКП-а). Такође, током парничног поступка, веће може искључити јавност током целе главне расправе или током једног дела, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала, као и што може искључити јавност у случају кад се мерама за одржавање реда предвиђеним Законом о парничном поступку не би могло обезбедити несметано одржавање расправе (члан 307 Закона о парничном поступку). У поступку у брачним споровима искључена је јавност (члан 351 Закона о браку и породичним односима), као и у поступку у споровима из утврђивања и оспоравања очинства, као и у споровима ради поверавања малолетне деце на чување и васпитавање искључена је јавност (члан 373 из истог).

Уколико за одређено суђење постоји веће интересовање јавности, судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица, а судско веће је дужно да по налогу председника одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена. Председник суда или судија кога он овласти, информативна служба односно потпарол у циљу отвореног и објективног информисања јавности о раду суда даваће обавештења за медије. Такође, обавештења у вези са појединим предметима у сагласност председника суда може давати и судија који по предмету поступа. Подаци садржани у обавештењу морају бити тачни. Неће се саопштити они подаци који представљају службену тајну.

Судије и судско особље суда који у медијима пишу или говоре у своје име у правним, друштвеним и другим питањима у вези са појединим случајевима из праксе суда, дужни су да приликом тих излагања изричито истакну да пишу или говоре у своје име, односно да износе своје мишљење.

Имајући у виду, члан 15 предлога Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, суд односно орган власти неће тражиоцу саопштити да поседује јавну информацију, односно да ли му је она иначе доступна, односно неће тражиоцу омогућити увид у документ који садржи тражену информацију или му издати копију тог документа, ако би тим угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког и тиме угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење предкривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне или који други правно уређени поступак или фер поступање и правично суђење. Поред тога, претпоставка невиности, предвиђена је и одредбом члана 37 Законом о јавном информисању, да у јавном гласилу нико се несме означити учиниоцем какавог кажњивог дела, односно огласити кривим или одговорним пре правноснажне одлуке суда или другог надлежног органа.

Фотографисање и снимање у Окружном суду у Београду, (Палати правде), и посебним одељењима, за сузбијање организованог криминала и поступање против починилаца ратних злочина, као и јавно приказивање може се обавити уз предходно писмено одобрење председника Окружног суда, а предузимање наведених радњи ван тока судског поступка може одобрити председник Окружног суда, имајући у виду да он управља зградом у којој се налазе судске просторије.

Видео и звучно (магнетофонско снимање) на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева регулисаних одредбом члана 179 ЗКП-а, обавља се по одобрењу председника Врховног суда Србије, уз предходно прибављање мишљења председника већа, судије и сагласност странака. Наиме, истражни судија може одредити да се извођење истражне радње сними помоћу уређаја за звучно или оптичко снимање и о томе ће предходно обавестити лице које се саслушава, а оптичка снимања се не могу вршти на главном претресу, осим када за поједини главни претрес одобри председник Врховног суда Србије, ако је снимање на главном претресу одобрено, веће може из оправданих разлога одлучити да се поједини делови главног претреса не снимају. Поред тога, истражни судија може дозволити да учесници поступка који имају оправдани интерес помоћу магнетофона, сниме извођење истражне радње. А снимци се не могу јавно приказивати без писменог одобрења странака и учесника снимљене радње.

Видео и звучно снимање на главној расправи у парничном поступку и јавно приказивање снимака одобрава, Председник суда уз предходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласности странака.

Фотографисање у току суђења и јавно објављивање фотографија одобрава председник већа, судија на основу предходно дате сагласности странака и осталих учесника у поступку.

Приликом давања одобрења за фотографисање снимања водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника поступка.

Фотографисање и снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под управом председника већа, судије на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Следствено наведеном, јавност рада судова остварује се објављивањем састава судских већа, односно означавањем поступајућих судија, давањем обавештења о току поступка заинтересованим лицима, обавештавањем јавности о раду суда путем средстава јавног информисања, објављивањем судских одлука и начелних правних ставова.

Представници медија, приликом извештавања о раду суда као и поступањима у одређеним предметима морају водити рачуна да њихово извештавање мора бити објективно и без предрасуда. Посебно морају водити рачуна приликом извештавања о процесним улогама учесника поступка (осумњичени, отпужени, окривљени) и правилно их означавати, као и фазе поступка, при том имајући у виду да у поступку према малолетним лицима забрањено је објављивање њихових имена. Представници медија, током свог боравка у суду односно судници морају поштовати углед суда, судије, судског особља тако и остале учеснике у поступку и понашти се одговорно. При томе прејудицирањем судских одлука, оштрим критикама учињеним на рад суда, тако и судије могло би се сматрати као утицај на рад и независност.