Судска управа

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Окружног суда у Београду, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу орагнизацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословиком, а нарочито:

 • уређивање унутрашњих пословања у суду;
 • старање о благовоременом и уредном обављању послова у суду;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • послови везани за вештаке, сталне судске тумаче, стечајне и ликвидационе управнике;
 • разматрање притужби и представки;
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • контрола извршења кривичних санкција;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • овера исправа намењених употреби у иностранству;
 • послови међународне правне помоћи;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи;
 • послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља;
 • вођење судске статистичке службе;
 • вођење извештаја о раду судија;
 • послови управљања судском зградом и непокретностима који се додељује суду на коришћење;
 • послови око наплате судских такси;
 • послови судског депозита; i
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Окружног суда у Београду чине:

 • Председник суда, судија Синиша Важић,
 • Заменици председника суда:
 •  – судија Зоран Ганић (овлашћен од председника суда за поступање по притужбама и захтевима за изузеће у кривичним стварима)
 • – судија Бисерка Живановић(овлашћена од председника суда за поступање по притужбама и захтевима за изузеће у грађанским стварима)
 • Секретар суда, судијски помоћник Оливера Ђурић

Председник суда, представља суд, руководи пословима судске управе, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе, председник суда може поверити председницима одељења или другим судијама суда.

Председник суда овлашћен је да захтева законитост, ред и тачност у суду, отклања неправилности и одуговлачење у раду, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и да врши друге послове одређене законом и судским пословником. Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени судског пословника, издавањем наредби и упустава, а чију примену надзире Министарство правде, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.

Поједине послове судске управе председник може поверити председницима одељења или другим судијама.

Председник суда бира се међу судијама на пет година и може бити поново изабран, док у случају престанка дужности председника суда или услед неблаговремненог избора истог, председник непосредно вишег суда поставља судију који врши дужност председника, док нови председник суда не ступи на дужност, а најдуже на годину дана.

У пословима судске управе председнику помаже секретар суда односно један или више запослених којима је то једина дужност, који је самосталан у пословима који су му поверени, а поставља га председник суда из реда судских помоћника.

Председник суда надзире рад судских одељења и службе прегледом уписника и помоћник књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Председник Окружног суда у Београду, као председник вишег суда има право да надзире рад Општинских, односно нижих судова са подручја Окружног суда у Београду, прибавља извештаје и друге податке о раду Општинских, односно нижих судова, организује састанке, саветовања, обиласке, као и захтева непосредан увид у рад истих.