О нама

Окружни суд у Београду, по подручју које покрива и броју становника на том подручју спада међу највеће правосудне установе у земљи
Окружни суд у Београду, смештен је у згради правосудних органа у Београду (Палата правде,ул.Савска бр 17-а), која је изграђена у периоду од 1969. године до 1973. године, а чија је укупна корисна површина (кабинети, канцеларије, суднице) износи 18.000 м2 а са осталим просторијама око 28.000 м2. У истој згради смештени су: Окружно јавно тужилаштво, Први општински суд, Други општински суд, Прво општинско јавно тужилаштво, и Друго општинско јавно тужилаштво.

Поред тога, у згради је смештена и библиотека са преко 4.500 књига из правне и других области, правни и други часописи, законски прописи, дневни листови, као и службена издања („Службени лист СФРЈ, СРЈ, ДЗ СЦГ“, „Службени гласник СРС, РС“ и „Службени лист града Београда“), и остали листови.

Окружни суд у Београду, по подручју које покрива и броју становника на том подручју спада међу највеће правосудне установе у земљи. На подручју Окружног суда у Београду, конституисано је 16 општина, са 9 општинских судова а према попису становништва из 2000. године, живи око 1.200.000 становника.

При Окружном суду у Београду, током 2003. године образована су два посебна одељења, за сузбијање организованог криминала и поступање против учинилаца ратних злочина, која су смештена у згради Војног суда у Београду (у Устаничкој бр.29), а адаптираној за потребе ова два одељења у којој се налази и Специјално тужилаштво и Тужилаштво за ратне злочине.

Обележја суда су печат који садржи назив и седиште суда и назив и грб Републике Србије, а назив и седиште суда и назив, грб и застава Републике Србије истичу се на видном месту судске зграде, стим што се застава Републике Србије истиче и у судници.

У Окружном суду има укупно 124 судијe, као и 87 судијских помоћника, 14 судијских приправника распоређених у општинским судовима са подручја Окружног суда у Београду, и око 180 запослених, који са 345 запослених у заједничким службама представљају судско особље.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, председник суда одређује број судског особља.

Судско особље дужно је да савесно и непристрасно врши своје послове и чува углед суда.

Окружни суд у Београду врши надзор над Окружним затвором у Београду, улица Бачванска бр.14. Евиденцију о надзору у смислу одговарајућих одредби Закона о извршењу кривичних санкција Окружни суд води, на основу записника, односно службене забелешке о извршеном обиласку Окружног затвора и притворнех лица у Окружном затвору у Београду.