Годишња расподела послова

Годишњим распоредом послова одређује се број одељења и већа и судија којих чине.
Годишњим распоредом послова одређује се број одељења и већа и судија којих чине: председници одељења и већа и судије које ће их замењивати као и потребан број судијских помоћника. Председник одељења, односно већа, стара се да се послови обављају благовремено, уредно и једнобразно, а судска већа у саставу одељења означавају се бројевима. Распоредом послова одређује се судско особље за рад у писарници и другим организационим јединицама суда.

Председник суда по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова за наредну годину, саопштавајући га на седници свих судија до 1. децембра текуће године. У погледу распореда послова, судије имају право приговора, и услед евентуално изјављеног приговора исти се заједно са распоредом послова упућује председнику непосредно вишег суда, у односу на Окружни суд, за сада председнику Врховног суда Србије у року од 8 дана од дана седнице свих судија.

Утврђени годишњи распоред послова може се у току године променити због избора новог судије, дужег одсуства судије или упражњеног судијског места.

Поступак промене годишњег распореда послова, спроводи се на исти начин којим се утвђује годишњи распоред. Предмети који према годишњем распореду послова треба да се распореде једном судији или већу, могу бити распоређени другом судији или већу, због оптерећености или спречености судија да по том предмету поступа или постојање разлога за изузеће по сили закона. Додељени предмет може се одузети судији, односно већу, ако се поводом притужбе странке утврди да судија или веће неоправдано одуговлаче поступак, због дужег одсуствовања судије, изузећа и промене годишњег распореда послова.

У Окружном суду у Београду обзиром на број судских већа и судија појединаца који поступају у истој правној области постоји више судских одељења, одељење судске праксе, судским одељењем руководи председник одељења, кога по прибављеном мишљењу судија одељења поставља председник суда.

У Окружном суду у Београду образована су одељења:

Истражно одељење
председник-судија Бранислав Тодић
Првостепено-кривично одељење
председник-судија Милена Рашић
Другостепено-кривично одељење
председник-судија Савка Гогић
Одељење за малолетнике
председник-судија Љубица Кнежевић-Томашев
Кривично-ванрасправно веће
председници-судија Татјана Вуковић и Зоран Ганић
Посебно одељење за организовани криминал
председник-судија Милан Ранић
Веће за ратне злочине
председник-судија Синиша Важић, заменик председника-судија Татјана Вуковић
Првостепено-грађанско одељење
председник-судија Олга Сокић
Другостепено-грађанско одељење
председник-судија Олга Сокић
Другостепено-грађанско одељење за радне спорове
председник-судија Боривоје Живковић
Одељење за управне спорове
председник-судија Слађана Бојовић
Војно одељењепредседник-судија Владимир ВучинићОдељење за високотехнолошки криминалпредседник-судија Велимир ЛазовићНа седници судског одељења разматрају се рад одељења, правна питања, начин побољшања рада и стручности судија, судијских помоћника и судијских приправника и све друго што је значајно за одељење.

Седницу судског одељења сазива председник одељења или Председник суда по својој иницијативи или на захтев неког од већа, односно судија у одељењу. Седницом руководи председник судског одељења.

Актом о сазивању седнице одељења предлаже се дневни ред, прилаже се материјал о коме ће се расправљати и доставља свим учесницима седнице. Онај ко сазива седницу предлаже известиоца и стара се о формулисању правних захтева и закључака донетих на седници. Сви позвани дужни су да присуствују, о оправданости одсуствовања води се евиденција у књизи записника. За доношење пуноважне одлуке на седници одељења потребно је одлучивање већине судија који су у саставу одељења, а одлука се доноси већином гласова присутних судија. Ако дође до поделе гласова спорно питање се износи на седницу свих судија. На исти начин поступиће се и у случају ако веће при поновном одлучивању не поступи у складу са правним схватањем одељења. О раду седнице води се записник у који се уноси, ко је оправдано и неоправдано одсутан, а мишљења у току расправљања, који је резулатат гласања, записник потписују председник одељења који је руководио седницом и судијски помоћник који је сачинио записник.

Нацрт правног схватања усвојеног на седници судског одељења израђује известилац, а уколико његов предлог није прихваћен нацрт израђује судија кога одреди судско одељење, нацрт се доставља свим члановима одељења на мишљење, коначни текст правног схватања потписују сви чланови одељења, судија који се не слаже са усвојеним правним схватањем, било са изреком или образложењем неће потписати правно схватање већ ће своје мишљење одвојено изложити и приложити уз изворник усвојеног правног схватања.

Заједничка седница одељења сазива се када је за разматрање правног питања потребна сарадња најмање два одељења, а исту сазивају заједно председници одељења или председник суда, и њоме руководи председник одељења у чијем делокругу питање које се разматра.

На седници свих судија разматрају се извештаји о раду судија, одлучује о покретању поступка, затим уставности, законитости прописа и других општих аката и одлучује о свим другим питањима о значаја за целокупан рад суда. Седницу сазива председник суда по својој иницијативи на предлог одељења или на предлог најмање 1/4 свих судија. Седницом руководи председник суда и на њој се може одлучивати ако присуствује више од половине судија. Ако је о неком питању неопходно гласање, по правилу се гласа јавно, одлуке се доносе већином гласова присутних судија, у раду седнице судије учествују судијски помоћници, ако председник другачије, не одлучи о оправданости одсуствовања води се евиденција у књизи записника.